Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы ақпарат

Жергілікті атқарушы органдармен көрсетілетін мемлекеттік қызметтердін саны
ХҚКО арқылы көрсетіле
тін мемлекет
тік қызмет
тердін саны
Тегін немесе ақылы түрде көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің саны
Қағаз немесе электрондық нысанда көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің саны
Мемлекеттік қызметтердің бекітілген стандарттары мен регламенттерінің саны
ақылы
тегін
электрондық нысан
да
қағаз түрінде
стан
дарт
тар
регла
мент
тер
88
36
18
70
40
48
-
-