2013 жылға Хромтау ауданы бойынша жергілікті атқарушы органдарының мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша қызметі туралыЕсебі

Ақпараттқа ашық қолжетімділікті қамтамасыз ету, мемлекеттік органдар қызметтерінің ашықтылығы «мемлекетазаматтарғақызметету» қағидасын іскеасырудың маңызды шарттары болып табылады.
Аудандық жергілікті атқарушы органдар Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтертуралы» Заңына сүйенеотырып мемлекеттік қызметтер көрсетеді, сонымен қатар ҚР Үкіметінің 2013 жылғы 18 қыркүйектегі бекітілген жаңа мемлекеттік қызметтер тізіліміне сәйкес мемлекеттік қызметтердің 647 түрі болса, оның ішінде аудандық жергілікті атқарушы органдарымен мемлекеттік қызметтер 76 түрі көрсетіледі, 2012 жылмен салыстырғанда 1,4 есе көбейді.
2013 жылы ауданында 16216 мемлекеттік қызмет көрсетілген, оның ішінде халыққа қызмет көрсету орталығымен – 2745.
Есептік кезеңде Хромтау ауданының жергілікті атқарушы органдарымен баламалы негізінде көрсетілетін 26 мемлекеттік қызметтері 2912 рет көрсетілген, оныңішінде 771,7-і халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы (бұданәрі – ХҚКО) көрсетілген, бұл 26.5%-дықұрады.
Электрондық мемлекеттік қызметтер бойыншаэлектрондықформатта 1948 қызмет, қағазтүрінде 2532 қызметкөрсетілген, жергіліктіатқарушыоргандардыңмелекеттікқызметтердіэлектрондықформатқаауыстыружұмыстарытиімдіжүргізілгенмен, электрондықформаттакөрсетілгенмемлекеттікқызметтердіңүлесі 12.9% -дықұрады.
Мемлекеттікқызметтеркөрсететінбарлықмемлекеттікоргандарда, тұтынушыныңмемлекеттікқызметтеркөрсетутәртібітуралыақпараталуүшінмемлекеттікқызметтерстандарттары мен регламенттеріорналастырылғанақпараттықстендтерменжабдықталған.
Соныменқатар, аудандықресми интернет ресурстамемлекеттікқызметтердіңстандарттары мен регламенттері, шағымданутәртібі, көрсетілетінмемлекеттікқызметберушініңбайланысмәліметтері, сондай-аққызметті онлайн режиміндеалужөніндегінұсқаулықтарорналастырылған «мемлекеттікқызметкөрсету» тарауы бар.
2013 жылы «Мемлекеттікқызметкөрсетумерзімдерінсақтау» өлшемікөрсеткішінжақсартужөніндеісшараларжүргізілді.
Есептіккезеңде,2лауазымдытұлғаэлектрондықформаттакөрсетілетінмемлекеттікқызметтеркөрсетудіңмерзімі 37 ретбұзғаныүшінтәртіптікжауапкершіліккетартылды.
Тұтынушылардыңмемлекеттікқызметтеркөрсетусапасынақанағаттанушылығынарттырумақсатында, жергіліктіатқарушыоргандарғакелесідейміндеттерқойылды:
1. Көрсетілетінмемлекеттікқызметтерініңсапасыбойыншаішкібақылау мен аудитініңжұмысынжөнгекелтіру;
2.Мемлекеттікқызметтердікөрсетугебелгіленгенмерзімдердібұзуғажолбермеушараларынқабылдау;
3. ХҚКОарқылыбаламалытүрдекөрсетілетінмемлекеттікқызметтердіңүлесінкөбейту;
4. Тек қана ХҚКОарқылыкөрсетілетінмемлекеттікқызметтерді, мемлекеттік орган арқылыкөрсетугетиым салу;
5.Мемлекеттікқызметтеркөрсетуге «Электрондықүкімет» парталыарқылытүскенөтініштердіуақытылытіркеубойыншаықпалдыісшараларқабылдау.