«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы қызмет түрлеріне тең қол жеткізуді қамтамасыз етеді

Бүгінгі таңда «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорацияның мүмкіндігі шектеул ітұлғаларға мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша жұртшылық пен есептік кездесу өткізді.
Астана қаласыныңЕсілауданыныңәкімдігіндемемлекеттіккорпорацияныңбасшылығымүмкіндігішектеуліжандарменкездесуөткізді, ондамемлекеттік корпорация төрағасыныңорынбасарыАсемгульБалташевамемлекеттікқызметтікедергісізкөрсетуарналарытуралыбаяндады.
"Азаматтарғаарналғанүкімет" мүмкіндігішектеуліжандарғаарналғанмемлекеттікқызметтергетеңқолжетімділіктіқамтамасызетуүшінүйгеқызметкөрсетугебаруданбастап, бізбарлыққазақстандықтарғаыңғайлы болу үшінжаңапилоттықжобалардыүнеміенгізіпотырамыз», - дедіБалташева.
Осылайша, мемлекеттіккорпорацияның фронт-офистеріндепандустар, қоңырау шалу түймелері, Брайльдегітактикалықбелгілержәнемүгедектергеарналғанжеңілдіктерезелері, сондай-ақ фронт-офис ғимараттарыныңалдындағыавтотұраққабөлекорындарбелгілеусияқтыжұмыстаратқаруда. Соныменқатар, I және II топ мүгедектері 1414 біріңғайбайланысорталықтарына (тегінқоңырау) өтініш беру арқылымемлекеттікқызметтүрлерінүйгешақыртыпалуғаболады. 2018 жылдыңүшайындамемлекеттік корпорация қызметкерлеріүйгебарып 13 мыңқызметкөрсеткен.
Өткенжылдыңнаурызайындаестуқабілетіненайырылғаназаматтарғапилоттықрежимде «онлайн-сурдоаудармашы» жобасыіскеқосылды, біліктіымдаутілініңсарапшысыарнайырезервтікмониторданнақтыуақыттағыаударманықамтамасызетеді. Бүгінгітаңдабұлқызметтүрін 625 мыңестужәнесөйлеуқабілетіненайырылғаназаматтар ала алды.
Сөзімізге дәйек болсын, қазірг іуақытта Мемлекетті ккорпорацияның бөлімшелерінде мүмкіндігі шектеулі 475 адам жұмыс істейді.